logo

CHP onay verdi mi, vermedi mi?

CHP onay verdi mi, vermedi mi?

GÜRSEL TEK‹NTaksim Gezi Parkı’ndaki yayalaştırma projesi çerçevesinde Gezi Parkı’nındaki düzenlemeleri de kapsayan proje büyük eylemlere neden oldu. Taksim karıştı, yüzlerce insan eylem yaptı.

Medyada Gürsel Tekin’in kanıtlansın istifa ederim demesine karşılık, CHP’nin de Gezi Parkı projesine onay verdiği haberleri çıkmıştı. Ancak CHP sadece yayalaştırmaya onay verdiğini Gezi Parkı’na ise onay vermediğini belirtmişti.

Akşam saatlerinde Bakan Muammer Güler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından yapılan açıklamalarda CHP’nin de bu projelerin altında imzası olduğu vurgulanarak şimdi protesto yapması eleştirildi.
MUAMMER GÜLER: CHP’NİN ONAYI DIŞINDA FAALİYET YOK

İçişleri Bakanı Muammer Güler, konuya ilişkin TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gezi Parkı ile ilgili kararın Belediye Meclis’inde alındığını belirten Güler, “CHP’nin onayı olan yayalaştırma dışında herhangi bir inşaat faaliyeti yok. Ancak belli grupların ısrarla kanunsuz eylem yapmalarına ilişkin polisin çeşitli uyarılarına rağmen dağılmamaları üzerine dağıtılması zorunlu hale gelmiş. Bu dünde oldu, bugünde oluyor. Milletvekillerimizin bir kısmı bu olayların içerisinde bulundular. Kendilerini polisimiz nereye gitmek istiyorlarsa oraya gidebileceklerini ama beraberlerinde o protesto ekiplerini bulunamayacaklarını söylediler. Bazı yerlerde bu konuya olumlu cevaplar verildi, bazı yerlerde maalesef olmadı” dedi.

TOPBAŞ: CHP DE ONAY VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş şunları söylemişti: “Mecliste oy birliğiyle alınan bir kararın ardından CHP milletvekillerinin gelip, bunu siyasi ranta çevirmek istemelerini doğru bulmuyorum.

CHP destek verdiği çalışmaya karşı çıkıyor. Demek ki bunu daha iyi anlatmak gerekiyor. Topçu Kışlası inşaatının başlaması söz konusu değil. Birçok insan bilir ki o nokta Topçu Kışlası’nın oturacağı alanda değil. Bazıları hassasiyet var diye buraya 50 binler toplayıp siyasi rant devşiririz diye düşünüyorlar. Her alanda hangi ağaçlar taşınabilir hangisi korunabilir çalışmalar yapıyoruz. Duvar genişletmesi için 3-4 ağaç taşındı. Ağaca değer veriyoruz koca koca ağaçları kaldırmıyoruz.”

 

İşte o meclis kararı

Planlama Müdürlüğünün 08/08/2011 gün ve2011-11905 sayılı yazısında; ”
İLGİ: a) 27.07.2011 gün, /TN:4474179-2312 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ve ekleri.
b) 05.08.2011 gün, /TN:4510732 B.No:4812 sayılı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü yazısı ve ekleri.
c) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 Sayılı Genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 Sayılı Başkanlık Oluru.

TEKLİF
İlgi a) yazı ile; Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne ait 15.07.2011 tarih, UTK2011/22-23 sayılı UTK kararı alındığı ve bu doğrultuda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan tadilatları hazırlandığı belirtilerek plan tadilatı tekliflerinin 5216 sayılı yasanın 7.c maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmesi istenmektedir.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM
Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi Alanı;
21.05.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında ve 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, büyük bir kısmı Ulaşım Transfer Merkezi Alanı içinde kalan Meydan (Taksim Meydanı), Yaya Yolları, Yollar, Park Alanı (Taksim Gezi Parkı) nda kalmaktadır. Ayrıca proje alanı içinden Metro Hattı, Finiküler Hattı ile Nostaljik Tramvay Hattı geçmektedir. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, proje alanı içinde yer alan Taksim Cumhuriyet Anıtı alanında tescilli anıt eser taraması bulunmaktadır.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ
Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi Alanına ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatlarına ilişkin alınan ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşlerinden;
İlgi b) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 05.08.2011 gün, /1460-4506153 sayılı yazısında; “…ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasının bu hususları da içerecek şekilde hazırlanması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölç. N.İ.Plan tadilatı ve 1/1000 ölç. U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmüştür.” denilmektedir.
İlgi b) yazı eki Raylı Sistem Müdürlüğü’nün 05.08.2011 gün, /2568 sayılı yazısında; “…yapılan inceleme neticesinde ; avan, kesin ve uygulama projeleri hazırlanması safhalarında Müdürlüğümüzden uygunluk görüşünün alınması, uygulama safhasında Müdürlüğümüz tarafından metro ve füniküler sistemine ilişkin olarak istenecek olan her türlü emniyet tedbirlerinin alınması, Cumhuriyet Caddesi altından geçen karayolu tünellerinin Taksim Metro İstasyonu Talimhane Yaya Alt Geçidi ile çakışması nedeniyle anılan alt geçit yer alan metro kontrol merkezine ait altyapı tesislerinin Müdürlüğümüzün görüşü doğrultusunda işletmeyi aksatmayacak şekilde deplase edilmesi şartlarıyla söz konusu projeye ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatları Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi Alanına ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatlarında proje alanı plan onama sınırı içerisine alınarak “Meydan Alanı” fonksiyonu getirilmiş olup,

1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli meri plan paftaları üzerine;
“1- Plan onama sınırı içindeki alan; Meydan Alanı ve Taşıt Yoludur.Meydan alanı, Taksim Meydanı ile Taksim Gezi Parkı ve yakın çevresidir.
2- Uygulama; İBB ve ilgili K.ve T.V.K.B. Kurulunca onaylanacak Kentsel Tasarim Projesi doğrultusunda yapilacaktir.
3-09.02.2011 gün ve 4225 sayılı İstanbul II Nolu K.ve T.V.K.B. Kurulu Kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen “Taksim Kışlası” Kentsel Tasarim Projesi ile bir bütünlük içerisinde değerlendirilecektir.
4-Uygulama aşamasında ilgili K.ve T.V.K.B. Kurulu görüşü ile ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve bu görüşlere uyulacaktır.
5-Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
6-Açıklanmayan hususlarda mer’i imar planı şartları geçerlidir.” şeklinde plan notları getirildiği görülmektedir.
1/5000 – 1/1000 ölçekli Plan tadilatları değerlendirildiğinde;
İlgi a) yazı eki plan tadilat paftaları Ulaşım Planlama Müdürlüğünce hazırlanarak tarafımıza iletilmiştir.
İlgi a) yazı eki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan tadilatlarına ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Raylı Sistem Müdürlüğü’nün “şartlı uygun” görüşü bulunmaktadır.
Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin  6. maddesinin (f) bendi gereği,  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilat teklifi hakkında görüş ve önerileri alınmak üzere iki toplantı yapılmış olup toplantıda tadilata ilişkin;
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ve Proje müellifince; Taksim Meydanı ve çevresinde parçalı şekilde yaya alanlarının bulunduğu, Bu yaya alanlarının birbirine kesintisiz bağlantısının bulunmadığı, İstiklal Caddesi’ne yaya erişimi ancak sinyalize kavşaklar ile sağlandığı, Proje kapsamında Tarlabaşı Bulvarı – Cumhuriyet Bulvarı araç trafiği, AKM Önü ve Taksim Anıtı çevresinde bulunan araç yollarının yer altına alınacağı, bahsi geçen alanların yayalara bırakılacağı, Oteller Bölgesi olarak anılan bölgenin İstiklal Caddesi’ne erişiminin trafik kesişmesiz olacağı, yapılması planlanan proje ile tüm bu alanların birleştirileceği ve toplamda 98.000 m2’lik yayalaştırılmış alan elde edileceği,
Araç altgeçitleri Tarlabaşı Bulvarı istikametinde mevcutta bulunan araç otoparkından başladığı ve Cumhuriyet Caddesi – Asker Ocağı kesişimine kadar devam edeceği, Gümüşsuyu istikametinde Atatürk Kültür Merkezi’nden başladığı, Sıraselviler Caddesi istikametinde ise İstiklal Caddesi kesişiminden itibaren araç trafiği yeraltına alındığı, Bölgedeki binalara hizmet götürebilmek amaçlı olarak günün belli saatlerinde açık olacak şekilde servis yolları dizayn edildiği,
Taksimde durak yapan toplam 38 adet otobüs hattı ve 16 adet Taksim’den transit geçen hattın mevcut olduğu, Son istasyonları Taksim olan hatlar için AKM Otoparkı altında bulunan mevcutta hareket amirliği olarak kullanılan alan, Cumhuriyet Müzesi arkasında bulunan Taksim açık araç otoparkı toplu taşıma araçları için tahsis edilebileceği, ayrıca Haliç Metro Geçişi ve Marmaray ile son durakları Taksim olan birçok hattın kaldırılması gündeme geleceği hususları belirtildiği,
Raylı Sistem Müdürlüğünce; Söz konusu alandaki raylı sistemlere ilişkin şaftların proje de bulunduğu,
Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneğince; Taksim Meydanına ait plan tadilatında sadece ulaşım akslarının planlandığı, zeminde alanın tamamının meydan olarak öngörüldüğü, bu kadar büyük bir alanda zemin üstünün planlamasına dönük hiçbir kararın bulunmadığı,

Şehir Plancıları Odasınca; Bahse konu plan tadilatı meydanın yayalaştırılması ve ulaşım kararlarına dönük olmasına rağmen alandaki mevcut karayolu toplu taşım duraklarına dönük herhangi bir kararın bulunmadığı, Cumhuriyet Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi kesişimi (Divan önü) kavşaktaki yaya geçiş sorunlarının projede çözülmesine dönük alınmış kararların görülmediği, projede Tarlabaşı Caddesini Sıraselviler Caddesine bağlayan Zambak Sokağın trafiğe kapatıldığı hususları,
Ayaspaşa Derneğince; Söz konusu plan tadilatı ile ulaşım akslarının yeraltına alınması öngörüldüğü, ancak meydandaki ulaşım yer altına alınması ile meydan çevresinde yer alan ticari işletmeler, konaklama birimleri vb. işlevlerin nasıl ve ne kadar etkileneceğine dönük kararların bulunmadığı, alan üstünün sadece meydan alanı olarak bırakılarak herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı,
Beyoğlu Belediye Başkanlığınca; Söz konusu plan tadilatının Taksim Meydanına dönük düzenlemenin bir kısmı olup sadece ulaşımın yeraltına alınmasını kapsadığı, meydan alanı olarak tanımlanan zemin üstü alanda getirilecek planlama kararlarına dönük ikinci bir projenin olacağı hususları belirtilmiştir. ” denilerek

İlgi a) yazı eki Beyoğlu, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi Alanına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-c maddesi doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenmekte olup, kaşeli evrakın arka yüzünde yer alan Sn. İmar ve Şehircilik Daire Başkanının “mevcut görüşlerle Sn. Başkana Onay açılması” şeklindeki yazılı emri doğrultusunda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan tadilatı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan tadilatı hakkında yapılacak işlem  Büyükşehir Belediye Başkanlık Onayına sunulmuş olup , Büyükşehir Belediye Başkanının ” İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine Takdim” Oluru ile Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur .

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan tadilatı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup kamu yararı taşıdığından  komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2011 tarihli 5. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

 

Kaynak İnternet Haber