logo

10 Aralık İnsan Hakları Günü

10 Aralık İnsan Hakları Günü

Tuzla ilçe İnsan Hakları Kurulu üyesi Naci Aydın’dan  10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Değerlendirmesi

Tuzla kaymakamlığı ilçe insan hakları kurulu üyesi ve bu kurulun toplumu insan hakları konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme komisyonu başkanı Naci Aydın insan hakları günü nedeniyle bir değerlendirme ve basın açıklamasında bulundu.

(Basın Açıklaması)

“Evrensel Bildirge’nin kabul edilişinin yıldönümü olan 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak bütün dünya kutlanmaktadır.

Çağımızın ve günümüzün en iddialı sorunlu, hassas ve güncel konusu olan insan haklarının, sadece bir gün değil bunun haftaya dönüştürülerek insan hakları günü yerine “insan hakları haftası” olarak kutlanmasının öneriyoruz. Diye açıklamalarına devam eden ,Aydın:

Bu yazıyı kaleme alırken ülkemizde ve dünyada yaşanan insan hakları ihlalinden çok,bu konun ortaya çıkış amacı,insanlığın,onur haysiyet,hak,özgürlük ve hürriyetlerine yaptığı olumlu katkılarından bahsetmek istiyorum.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabulünün 65. yıldönümü olan bu gün yüzyıllar boyunca süren bir mücadelenin ürünü olarak, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı bir gündür.

1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, “insan haklarının anayasası” olarak tanımlanır.

İnsan hakları fikrinin ortaya çıkışı

İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine İnsan Hakları denir.

İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.

İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı.19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilalı Avrupa’da insan haklarının ka bul edilmesini ve uygulanması sağlamıştır.

Amerikan Cumhurbaşkanı Roosevelt ile İngiliz Başkanı Churchill tarafından imzalanıp duyurulan Atlantik Beyannamesinde insan hakları genişletildi. Bu beyannamede insanlara millet, inanç, ırk ayırımı gözetmeksizin herkes için eşit haklar konmuş ve yasaların korumasına verilmiştir.

24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü “İnsan HaklarıEvrensel Bildirgesi”ni kabul ve ilan etti İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur. Evrensel Bildirgenin ilanından sonraki yıllarda tüm dünyada insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik uluslararası mekanizmalar oluşturulmuş ve işletilmeye başlanmıştır.
Öyle ki artık insanlık suçu işleyenlerin yargılanabileceği uluslararası mahkemeler oluşturulması aşamasına ulaşılmıştır.

Tüm bu gelişmelerin anlam ve öneminin Dünya kamuoyunca paylaşılması, insan haklarının korunması ve güvence altına alınması konusunda tüm Dünyada insanların bilgilendirilmesi, insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çok sayıda ve alanda çalışmalar yapılmıştır.
İnsan hakları konusu ülkemizin de önemli gündem maddesi olmuştur. İnsan haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik kurumsal yapıların oluşturulması yönündeki çalışmalar hız kazanmıştır.

Bu gün gelinen noktada 81 ilimizde il insan hakları kurulları, 957 ilçede ilçe insan hakları kurulları oluşturulmuş bulunmaktadır. Bu kurullar çok aktif olmasa da
yaptıkları önemli çalışmaları mevcuttur.

Bizde sivil toplum kuruluşlarındaki aktif görevlerimizde ve ülke insanı olarak bireysel sosyal sorumluluklarımızın bize yüklediği sorumluluğumuzun farkında olmaya çalışıyor ve kamu adına gönüllü görevler yapmaya çalışıyoruz.

2002 yılında kurulan Tuzla ilçe insan hakları kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. Bu kurulun toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme komisyonunun başkanlık görevini yürütmekteyim. Kişi olarak bu alanda üzerime düşen bireysel sosyal sorumluluğumu yerine getirmenin hazzını ve huzurunu da hissediyoruz.

Kurulumuz İlçemiz kamuoyunca da bilinen ve halkımızın da destek ve sempatisini kazanan çok sayı da eğitim semineri, panel, söyleşi ve forum gibi halkı aydınlatıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapmıştır.

Evrensel Bildirge’nin kabul edilişinin yıldönümü olan 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanan bu günün gün değil, bundan sonraki yıllar da hafta olarak kutlanmasını öneriyoruz

Çağımızın ve günümüzün en iddialı ve güncel konusu olan insan haklarının, sadece bir gün değil bunun haftaya dönüştürülerek insan hakları günü yerine “insan hakları haftası” olarak kutlanmasının öneriyoruz. Bunun daha faydalı ve yararlı olacağı kanısındayız.

Bu görüşümüzü başta başbakanlık olmak üzere ilgili bütün kurum ve kişilere iletiyoruz. Hükümetimizin de bu önerimizi gündemine alıp başta birleşmiş milletler olmak üzere dünya insan hakları kurullarına taşımasını ve bu konunun uluslar arası platformlarda tartışılmasını ve karara dönüşmesi için çaba sarf etmesinin insan haklarının gelişmesine ve toplumların daha fazla bilgilenmesine ve bilinçlenmesine yarar ve faydalar sağlayacağı düşüncesindeyiz.

Yazımızı bildirgenin başlangıcı “Bütün insanlar hür ve eşit doğar” Sözü ve “10 Aralık dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun dileğimiz ile bitirelim”.

Naci Aydın

Tuzla Kaymakamlığı ilçe insan hakları kurulu üyesi

(Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Komisyonu Bşk)